Thẻ: Phụ nữ Chí Linh

Hội Phụ nữ TP Chí Linh biểu dương phụ nữ điển hình tiên...

Hội Phụ nữ TP Chí Linh đã biểu dương 105 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.