Thẻ: Kiến thức

Có thể đòi tài sản được hứa tặng?

Tôi được bố mẹ học sinh hứa tặng xe tay ga nếu kèm cho em đậu đại học, nhưng giờ phụ huynh không thực hiện lời hứa. Vậy tôi có thể...