Thẻ: KHẨU TRANG Y TẾ

Chí Linh phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép

Chí Linh phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép

Chị Phượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc sản xuất khẩu trang hợp...