Thẻ: BÍ THƯ CHI BỘN

Bí thư chi bộ giỏi thuyết phục

Bí thư chi bộ giỏi thuyết phục

Ông Nguyễn Đức Hùng ở khu Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, TP Chí Linh làm Bí thư chi...