TP Chí Linh hướng đến đô thị loại I

TP Chí Linh hướng đến đô thị loại I

Giai đoạn 2020-2025, TP Chí Linh xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá.


Ngày 25.12, tại kỳ họp thứ 13 khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND TP Chí Linh đã thông qua 7 nghị quyết, trong đó có nghị quyết thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố giai đoạn 2021- 2025.

Trong 5 năm tới, TP Chí Linh xác định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, xây dựng là mũi nhọn; thương mại, dịch vụ, du lịch là quan trọng; nông, lâm, thủy sản là nền tảng. Huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đưa TP Chí Linh là đô thị động lực, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch và công nghiệp của tỉnh Hải Dương.

TP Chí Linh xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá là đẩy mạnh xây dựng hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị loại I; nâng cao chất lượng quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp quy hoạch chung của tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng hoạt động chính quyền đô thị; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực của TP Chí Linh.

 

Theo Báo Hải Dương