Thẻ: chỉ tiêu đô thị loại 1

TP Chí Linh hướng đến đô thị loại I

TP Chí Linh hướng đến đô thị loại I

Giai đoạn 2020-2025, TP Chí Linh xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 giải pháp, nhiệm...