Thẻ: trí huệ là gì?

Trí huệ và trí tuệ dưới cái nhìn Phật Giáo

Trí huệ và trí tuệ dưới cái nhìn Phật Giáo

Trí tuệ là cái làm nên Con Người đó là hiện tại của Con Người. Còn Trí huệ là sự...