Thẻ: Hồ côn sơn

Hồ Côn Sơn: "Cha chung không ai khóc"

Hồ Côn Sơn có thể trở thành điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn nếu được quan tâm đầu tư hạ tầng, phát triển các dịch vụ tại đây.